Upozornenia

Informácie obsiahnuté na tejto webovej stránke sa poskytujú bez akejkoľvek zodpovednosti spoločnosti MetalsTech Limited alebo ktorejkoľvek z jej spriaznených spoločností alebo konzultantov (ďalej spoločne len „MetalsTech“) alebo ich príslušných riaditeľov alebo vedúcich pracovníkov a nie sú určené na to, aby predstavovali právne, daňové alebo účtovné poradenstvo alebo názory. Neposkytuje sa žiadne vyhlásenie ani záruka, či už výslovná alebo implicitná, pokiaľ ide o presnosť, úplnosť alebo dôkladnosť webovej stránky alebo informácií. Poskytnuté informácie sú aktuálne len k dátumu ich zverejnenia na stránke. Príjemca by sa mal poradiť so svojimi vlastnými právnymi, daňovými alebo účtovnými poradcami, pokiaľ ide o presnosť a uplatňovanie informácií obsiahnutých v tomto dokumente, a mal by vykonať vlastnú hĺbkovú kontrolu a iné zisťovania týkajúce sa týchto informácií (okrem iného vrátane zisťovania aktuálnosti akýchkoľvek informácií na webovej stránke).

Informácie na tejto webovej stránke neboli nezávisle overené spoločnosťou MetalsTech. Spoločnosť MetalsTech sa zrieka akejkoľvek zodpovednosti za akékoľvek chyby alebo opomenutia v týchto informáciách vrátane finančných výpočtov, prognóz a predpovedí uvedených v tomto dokumente. Spoločnosť MetalsTech ani v jej mene neposkytuje žiadne vyhlásenie ani záruku, že akákoľvek prognóza, predpoveď, výpočet, výhľadové vyhlásenie, predpoklad alebo odhad obsiahnutý na tejto webovej stránke by sa mal alebo bude realizovať. Spoločnosť MetalsTech nenesie zodpovednosť za žiadne straty alebo škody vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať webové stránky alebo informácie a materiály na týchto stránkach.

Pri poskytovaní tejto webovej stránky spoločnosť MetalsTech nezohľadnila ciele, finančnú situáciu ani potreby príjemcu. Príjemca by mal získať a spoliehať sa na vlastné odborné poradenstvo od svojich daňových, právnych, účtovných a iných odborných poradcov, pokiaľ ide o ciele, finančnú situáciu alebo potreby príjemcu. Na túto webovú stránku sa nevzťahuje žiadne právo na zverejnenie. Táto webová stránka ani jej obsah sa nesmú reprodukovať alebo používať na iné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti MetalsTech.

Táto webová stránka slúži len na informačné účely a nemala by sa chápať ako prospekt alebo podpora akýchkoľvek aktivít na získavanie kapitálu.

Návrat hore