Výskumné správy

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI A PODMIENKY POUŽÍVANIA

V prípade potreby so súhlasom príslušného autora (Autor), MetalsTech Limited (MTC) z času na čas poskytuje verejnosti prístup ku kópiám uvedených správ tretích strán týkajúcich sa MTC a jej projektov, ktoré sú reprodukované na tejto webovej stránke (Správa). Správy mohli byť objednané a zaplatené autorovi za ich napísanie. Autori týchto správ majú potrebné odborné znalosti v príslušnej oblasti, aby sa mohli vyjadriť k predmetu správy.

Správy a obsah sú na tejto webovej stránke poskytované v súlade s týmto vyhlásením o vylúčení zodpovednosti a podmienkami používania (Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti). Mali by ste si pozorne prečítať toto Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti. Prezeraním týchto správ alebo ďalším používaním tejto webovej stránky akceptujete podmienky tohto odmietnutia zodpovednosti a všetky ostatné podmienky na tejto webovej stránke.

Správy a obsah (vrátane akýchkoľvek prognóz) sú poskytované výlučne pre vašu informáciu a záujem. Na tieto správy sa nemožno spoliehať ako na rady pre investorov alebo potenciálnych investorov. Autor vypracoval Správy bez zohľadnenia individuálnych investičných cieľov, finančnej situácie alebo konkrétnych potrieb akejkoľvek osoby.

MTC nie je zodpovedná za prípravu správ. Správy sú reprodukované v podobe, v akej boli poskytnuté MTC, a MTC ich obsah nezávisle neoverila. MTC nerobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti správ a nenesie za ňu žiadnu zodpovednosť a neschvaľuje, nepotvrdzuje ani nevyjadruje názor na aktuálnosť, spoľahlivosť alebo úplnosť akýchkoľvek informácií, vyhlásení, názorov, záverov alebo vyhlásení obsiahnutých v správach. Správy sú aktuálne len k dátumu ich vydania a môžu sa meniť.

MTC sa v maximálnom rozsahu povolenom zákonom výslovne zrieka akejkoľvek zodpovednosti (spôsobenej akýmkoľvek spôsobom, vrátane nedbanlivosti) za akúkoľvek stratu, nárok, škodu, náklady alebo výdavky akejkoľvek povahy (priame, nepriame alebo následné), vrátane akejkoľvek zodpovednosti vyplývajúcej zo zavinenia alebo nedbanlivosti zo strany MTC, ktoréhokoľvek zamestnanca alebo vedúceho pracovníka MTC alebo akejkoľvek inej osoby, za akúkoľvek stratu vyplývajúcu z používania alebo spoliehania sa na Správy alebo ich obsah alebo inak vzniknutú v súvislosti so Správami alebo nepresnosťami alebo opomenutiami v nich obsiahnutými. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) MTC nenesie žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu akejkoľvek osoby v súvislosti s akoukoľvek nepresnosťou, vynechaním alebo zmenou informácií v Správach alebo akýchkoľvek iných informáciách sprístupnených osobe, ani žiadnu povinnosť poskytnúť osobe akékoľvek ďalšie informácie.

Všetky prognózy sú špekulatívne a opierajú sa o predpoklady a udalosti v budúcnosti (z ktorých niektoré alebo všetky nemusia byť splnené alebo nemusia nastať). MTC neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky, výslovné ani implicitné, týkajúce sa akýchkoľvek prognóz uvedených v Správach alebo na tejto webovej stránke, vrátane (bez obmedzenia) akýchkoľvek vyhlásení alebo záruk týkajúcich sa ich presnosti, úplnosti alebo spravodlivosti, alebo toho, či sú dosiahnuteľné, alebo presnosti, úplnosti alebo spravodlivosti Správ, alebo informácií a názorov, na ktorých je Správa založená. Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) Na minulú výkonnosť MTC sa nemožno spoliehať ako na vodítko pre jej budúcu výkonnosť.

Poskytnutie prístupu k správam by sa nemalo chápať ako investičné poradenstvo alebo nabádanie na nákup alebo predaj akýchkoľvek cenných papierov alebo produktov, alebo na zapojenie sa do akejkoľvek transakcie alebo zdržanie sa zapojenia sa do akejkoľvek transakcie zo strany MTC alebo ktoréhokoľvek zamestnanca alebo predstaviteľa MTC. MTC does not warrant or represent that the Reports are suitable for your intended use or that of any other person as the Reports has not been prepared by taking into account individual investors’ particular needs including investment objectives and financial situation.

Toto Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky záležitosti s ním súvisiace sa riadia a vykladajú podľa zákonov platných v štáte Západná Austrália a podliehajú nevýlučnej jurisdikcii súdov Západnej Austrálie.

This list doesn’t contain any files
Návrat hore